Art. 26. - [Doręczanie pism w postępowaniu, przesłuchanie stron i świadków] - Prawo konsularne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1329 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lipca 2023 r.
Art.  26.  [Doręczanie pism w postępowaniu, przesłuchanie stron i świadków]
1. 
Na wniosek organu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, sądu lub prokuratora konsul:
1)
doręcza pisma i inne dokumenty;
2)
przesłuchuje strony, uczestników postępowania, świadków i podejrzanych;
2a)
jest obecny w miejscu przebywania świadka przesłuchiwanego w sposób określony w art. 177 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375, z późn. zm.);
3)
przekazuje wnioski o udzielenie pomocy prawnej sądom i innym organom państwa przyjmującego.
2. 
Czynności wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 konsul wykonuje, stosując odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego, jeżeli odbiorca pisma lub innego dokumentu albo osoba, która ma być przesłuchana, jest obywatelem polskim i zgadza się dobrowolnie przyjąć pismo lub inny dokument albo złożyć zeznanie lub wyjaśnienie.