[Właściwość organów koncesyjnych] - Art. 22. - Prawo geologiczne i górnicze. - Dz.U.2022.1072 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Właściwość organów koncesyjnych] - Prawo geologiczne i górnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1072 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2022 r. do: 18 października 2022 r.
Art.  22.  [Właściwość organów koncesyjnych]
1. 
Koncesji na:
1)
poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, z wyłączeniem złóż węglowodorów,
1a)
poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
2)
wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż,
2a)
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż,
3)
wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
4)
podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
5)
podziemne składowanie odpadów,
6)
podziemne składowanie dwutlenku węgla

- udziela minister właściwy do spraw środowiska.

2. 
Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
1)
obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
2)
wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
3)
działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych

- udziela starosta.

3. 
Przedsiębiorca, który otrzymał od starosty koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża przylegającego do złoża już objętego koncesją udzieloną temu samemu przedsiębiorcy na ten sam rodzaj działalności, może rozpocząć wydobywanie kopaliny nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji wcześniejszej stanie się ostateczna.
4. 
W zakresie nieokreślonym w ust. 1 i 2 koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż udziela marszałek województwa.