[Zadania starosty w zakresie geodezji i kartografii] - Art. 7d. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. - Dz.U.2021.1990 t.j. - OpenLEX

Art. 7d. - [Zadania starosty w zakresie geodezji i kartografii] - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1990 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  7d.  [Zadania starosty w zakresie geodezji i kartografii]

Do zadań starosty należy w szczególności:

1)
prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a)
prowadzenie dla obszaru powiatu:
ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej "powiatową bazą GESUT",
gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b)
tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7, 10 i 12,
c)
tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej w jednej ze skal, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2;
2)
koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3)
zakładanie osnów szczegółowych;
4)
(uchylony);
5)
przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
6)
ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
7)
(uchylony).