[Zadania marszałka województwa w zakresie geodezji i kartografii] - Art. 7c. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. - Dz.U.2021.1990 t.j. - OpenLEX

Art. 7c. - [Zadania marszałka województwa w zakresie geodezji i kartografii] - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1990 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  7c.  [Zadania marszałka województwa w zakresie geodezji i kartografii]
1. 
Do zadań marszałka województwa należy w szczególności:
1)
prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2)
wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa;
3)
tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3;
4)
analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych;
5)
monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
6)
współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, w części dotyczącej obszaru województwa.
2. 
Wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9a, następuje w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju.
3. 
Marszałek województwa może zawierać z Głównym Geodetą Kraju porozumienia dotyczące merytorycznego i finansowego współdziałania przy opracowaniu dla określonego obszaru województwa map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000.
4. 
Marszałek województwa informuje Głównego Geodetę Kraju, w terminie do 30 listopada każdego roku, o zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie:
1)
aktualizacji bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8;
2)
tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3.