[Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym] - Art. 41. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. - Dz.U.2021.1990 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym] - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1990 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  41.  [Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym]
1. 
Tworzy się Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zwany dalej "Funduszem", będący państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773).
2. 
Przychodami Funduszu są wpływy z opłat:
1)
za udostępnienie zbiorów danych oraz innych materiałów z zasobu centralnego oraz za czynności urzędowe związane z prowadzeniem tego zasobu;
2)
za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz za wydanie dziennika praktyki zawodowej;
3)
za przeprowadzenie testu umiejętności w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii;
4)
(uchylony).
3. 
Środki Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności na:
1)
zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
2)
zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;
3)
informatyzację zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;
4)
podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu;
5)
opracowywanie, drukowanie i dystrybucję standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;
6)
działalność wydawniczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
3a. 
Środki Funduszu poza dofinansowaniem zadań, o których mowa w ust. 3, przeznacza się również na:
1)
finansowanie kosztów przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz kosztów druku i dystrybucji dziennika praktyki zawodowej;
2)
finansowanie kosztów przeprowadzania testu umiejętności w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii.
4. 
Środkami Funduszu dysponuje Główny Geodeta Kraju.