Art. 40k. - [Stosowanie przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego] - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 14 sierpnia 2024 r.
Art.  40k.  [Stosowanie przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego]

W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 1700).