[Opłaty za poszczególne czynności; zwolnienie z opłat] - Art. 40b. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. - Dz.U.2021.1990 t.j. - OpenLEX

Art. 40b. - [Opłaty za poszczególne czynności; zwolnienie z opłat] - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1990 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  40b.  [Opłaty za poszczególne czynności; zwolnienie z opłat]
1. 
Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają opłaty za:
1) 4
 (uchylony);
2)
sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego;
3)
(uchylony);
4)
wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres;
5)
udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków;
6)
uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
1a.  5
 Nie pobiera się opłaty za umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej.
2. 
Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie:
1)
prokuratury;
2)
sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa;
3)
organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;
4)
organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
a)
ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
b)
przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
c)
przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa;
5)
Krajowego Zasobu Nieruchomości w związku z jego działaniami mającymi na celu regulację stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11, 223 i 1551), oraz zbycie lub udostępnienie nieruchomości wchodzących w skład tego zasobu.
4 Art. 40b ust. 1 pkt 1 uchylony przez art. 16 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1846) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 października 2022 r.
5 Art. 40b ust. 1a zmieniony przez art. 16 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1846) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 października 2022 r.