Art. 24. - [Operat ewidencyjny; procedura aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków] - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1990 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2021 r. do: 7 grudnia 2021 r.
Art.  24.  [Operat ewidencyjny; procedura aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków]
1. 
Informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2, zawiera operat ewidencyjny, który składa się z:
1)
bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego zapewniającego w szczególności:
a)
odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację,
b)
udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach określonych w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej,
c)
wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej;
2)
zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych.
2. 
Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne.
2a. 
Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji:
1)
z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z:
a)
przepisów prawa,
b)
dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1-4,
c)
materiałów zasobu,
d)
wykrycia błędnych informacji;
2)
na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, lub władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania.
2b. 
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:
1)
w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie:
a)
przepisów prawa,
b)
wpisów w księgach wieczystych,
c)
prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego - orzeczeń sądu,
d)
ostatecznych decyzji administracyjnych,
e)
aktów notarialnych,
ea)
aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych,
f)
zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,
g)
wpisów w innych rejestrach publicznych,
h)
dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z uwzględnieniem art. 20 ust. 2b;
2)
w drodze decyzji administracyjnej - w pozostałych przypadkach.
2c. 
Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
3. 
Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:
1)
wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
2)
wyrysów z mapy ewidencyjnej;
3)
kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
4)
plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;
5)
usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
4. 
Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym.
5. 
Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:
1)
właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2)
organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2a)
operatorów:
a)
sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777 i 784),
b)
systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505 i 1642);
3)
innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-2a, które mają interes prawny w tym zakresie.