[Obowiązek przekazywania dokumentów w celu aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków] - Art. 23. - Prawo geodezyjne i... - Dz.U.2021.1990 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Obowiązek przekazywania dokumentów w celu aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków] - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1990 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  23.  [Obowiązek przekazywania dokumentów w celu aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków]
1. 
Sądy przekazują właściwemu staroście:
1)
odpisy prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego - odpisy orzeczeń sądu, w sprawach o:
a)
własność nieruchomości lub jej części, w szczególności dotyczących:
stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości przez zasiedzenie,
nabycia praw do spadku,
działu spadku,
zniesienia współwłasności,
podziału majątku wspólnego,
potwierdzenia nabycia prawa własności w wyniku uwłaszczenia,
b)
wydanie nieruchomości lub jej części,
c)
rozgraniczenie nieruchomości;
2)
zawiadomienia o nowych wpisach w działach I II księgi wieczystej.
2. 
Notariusze przekazują właściwemu staroście:
1)
odpisy aktów notarialnych, które w swojej treści zawierają przeniesienie, zmianę, zrzeczenie się albo ustanowienie praw do nieruchomości, które podlegają ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków, bądź obejmują czynności przenoszące własność nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
2)
odpisy aktów poświadczenia dziedziczenia oraz odpisy europejskich poświadczeń spadkowych.
3. 
Organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście:
1)
odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w sprawie o:
a)
nabyciu, zmianie lub utracie prawa własności do nieruchomości, a w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego także o nabyciu, zmianie lub utracie prawa użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub innej formy władania tą nieruchomością,
b)
podziale nieruchomości,
c)
scaleniu i podziale nieruchomości,
d)
scaleniu gruntów,
e)
wymianie gruntów,
f)
rozgraniczeniu nieruchomości,
g)
zatwierdzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntu,
h)
ustaleniu linii brzegu,
i)
(uchylona),
j)
pozwoleniu na użytkowanie budynku, drogi lub linii kolejowej,
k)
rozbiórce budynku,
l)
zmianie sposobu użytkowania gruntu,
m)
(uchylona);
2)
odpisy zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu;
3)
zawiadomienia o zmianach danych, zawartych w zbiorze danych osobowych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dotyczących osób fizycznych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków jako właściciele lub władający nieruchomościami.
4. 
Wraz z odpisami decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. j-1, oraz odpisami zgłoszeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przekazywane są uwierzytelnione kopie zatwierdzonych projektów zagospodarowania działki lub terenu.
5. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1-4, przekazuje się w terminie 14 dni od dnia, w którym te dokumenty wywołują skutki prawne.
6. 
Przepisów ust. 3-5 nie stosuje się do organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków.
7. 
Starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru.