Art. 13. - [Uprawnienia osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne] - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1990 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  13.  [Uprawnienia osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne]
1. 
Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:
1)
wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
2)
dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych;
3)
nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki;
4)
umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.
2. 
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie naruszają:
1)
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie środowiska, o lasach i o drogach publicznych;
2)
przywilejów i immunitetów przysługujących obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, misjom specjalnym i urzędom konsularnym, a także członkom ich personelu oraz innym osobom korzystającym z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych.
3. 
Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzję o zamknięciu terenu, lub za ich zgodą.