Art. 94a. - [Zakazy reklamowe. Nadzór] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2021 r. do: 8 grudnia 2021 r.
Art.  94a.  [Zakazy reklamowe. Nadzór]
1. 
Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.
1a. 
Zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.
2. 
Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego.
3. 
W razie stwierdzenia naruszenia przepisu ust. 1 lub 1a wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy.
4. 
Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.