Art. 85. - [Obowiązki osoby odpowiedzialnej] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2301 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r. do: 31 października 2023 r.
Art.  85.  [Obowiązki osoby odpowiedzialnej]

Do obowiązków Osoby Odpowiedzialnej należy:

1)
przekazywanie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego - Głównemu Lekarzowi Weterynarii, informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym;
2)
wstrzymywanie i wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych, po uzyskaniu decyzji właściwego organu;
3)
(uchylony);
4)
właściwy przebieg szkoleń dla personelu w zakresie powierzonych im obowiązków;
5)
nadzór nad przestrzeganiem wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej;
6)
wydawanie produktów leczniczych uprawnionym podmiotom;
7)
przyjmowanie produktów leczniczych od uprawnionych podmiotów.