[Podmioty uprawnione do prowadzenia reklamy. Obowiązki podmiotu odpowiedzialnego] - Art. 60. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 60. - [Podmioty uprawnione do prowadzenia reklamy. Obowiązki podmiotu odpowiedzialnego] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  60.  [Podmioty uprawnione do prowadzenia reklamy. Obowiązki podmiotu odpowiedzialnego]
1. 
Reklama produktu leczniczego może być prowadzona wyłącznie przez podmiot odpowiedzialny lub na jego zlecenie.
2. 
Podmiot odpowiedzialny ustanawia w ramach swojej działalności osobę, do obowiązków której należy między innymi informowanie o produktach leczniczych wprowadzonych do obrotu przez podmiot odpowiedzialny.
3. 
Do obowiązków podmiotu odpowiedzialnego należy zapewnienie, aby:
1)
reklama była zgodna z obowiązującymi przepisami;
2)
przechowywane były wzory reklam, przez okres 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym reklama była rozpowszechniana;
3)
decyzje podejmowane przez organ, o którym mowa w art. 62 ust. 2, były wykonywane niezwłocznie.
4. 
Podmiot odpowiedzialny zatrudnia w charakterze przedstawicieli medycznych i handlowych osoby, które mają wystarczającą wiedzę naukową pozwalającą na przekazywanie możliwie pełnej i ścisłej informacji o reklamowanym produkcie leczniczym.
5. 
Przepisy ust. 1-4 stosuje się do podmiotu uprawnionego do importu równoległego.