[Zgoda na obcojęzyczną treść oznakowania opakowania leku sierocego] - Art. 4b. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 4b. - [Zgoda na obcojęzyczną treść oznakowania opakowania leku sierocego] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  4b.  [Zgoda na obcojęzyczną treść oznakowania opakowania leku sierocego]

Prezes Urzędu może wydać zgodę na obcojęzyczną treść oznakowania opakowania dla określonej ilości opakowań leków sierocych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych (Dz. Urz. WE L 18 z 22.01.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 21).