[Delegacja do określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej] - Art. 37g. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 37g. - [Delegacja do określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  37g.  [Delegacja do określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej]

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania Dobrej Praktyki Klinicznej z uwzględnieniem sposobu: planowania, prowadzenia, monitorowania, dokumentowania i raportowania badań klinicznych, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników badań klinicznych oraz zapewnienie właściwego przeprowadzania badań klinicznych.