[Przeniesienie przez sponsora praw do produktu; obowiązki nabywcy] - Art. 37ca. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 37ca. - [Przeniesienie przez sponsora praw do produktu; obowiązki nabywcy] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  37ca.  [Przeniesienie przez sponsora praw do produktu; obowiązki nabywcy]
1. 
Sponsor może przenieść własność całości lub części danych albo prawa do dysponowania całością lub częścią danych związanych z badaniem klinicznym na inny podmiot.
2. 
Przeniesienie przez sponsora praw, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze pisemnej umowy.
3. 
Podmiot, który uzyskał własność całości lub części danych związanych z badaniem klinicznym albo prawo do dysponowania danymi:
1)
przekazuje niezwłocznie pisemną informację o nabyciu praw do tych danych Prezesowi Urzędu;
2)
odpowiada tak jak sponsor za przechowywanie dokumentów w sposób zapewniający ich stałą dostępność na żądanie:
a)
właściwych organów,
b)
Narodowego Funduszu Zdrowia - w odniesieniu do badań klinicznych niekomercyjnych.