[Nieważność czynności prawnych zbycia produktów leczniczych dokonanych wbrew przepisom] - Art. 37aw. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 37aw. - [Nieważność czynności prawnych zbycia produktów leczniczych dokonanych wbrew przepisom] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  37aw.  [Nieważność czynności prawnych zbycia produktów leczniczych dokonanych wbrew przepisom]

Czynność prawna polegająca na zbyciu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, określonych w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37av ust. 14:

1)
bez uprzedniego zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu,
2)
przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu określonego w art. 37av ust. 3, z zastrzeżeniem art. 37av ust. 9a,
3)
wbrew sprzeciwowi Głównego Inspektora Farmaceutycznego

- jest nieważna.