Art. 37a. - [Podstawy prawne przeprowadzania badań klinicznych weterynaryjnych; dostęp do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych oraz dokumentów przedłożonych w postępowaniu o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego weterynaryjnego] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2301 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r. do: 31 października 2023 r.
Art.  37a.  30 [Podstawy prawne przeprowadzania badań klinicznych weterynaryjnych; dostęp do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych oraz dokumentów przedłożonych w postępowaniu o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego weterynaryjnego]
1. 
Badania kliniczne weterynaryjne przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 2019/6 i przepisami niniejszego rozdziału.
2. 
Prezes Urzędu prowadzi Centralną Ewidencję Badań Klinicznych w postaci systemu informatycznego.
3. 
Centralna Ewidencja Badań Klinicznych oraz dokumenty przedłożone w postępowaniu o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego weterynaryjnego wraz ze zmianami dotyczącymi tego pozwolenia są dostępne dla osób mających w tym interes prawny, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie własności przemysłowej oraz o ochronie danych osobowych.
30 Art. 37a zmieniony przez art. 82 pkt 9 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.605) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 kwietnia 2023 r.