[Delegacja ustawowa - sposób ustalenia i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu weterynaryjnego produktu... - Dz.U.2022.2301 t.j. - OpenLEX

Art. 36aa. - [Delegacja ustawowa - sposób ustalenia i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2301 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2022 r.
Art.  36aa.  [Delegacja ustawowa - sposób ustalenia i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego]

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w art. 36 ust. 1a i 2a, oraz sposób ich uiszczania, a także sposób ustalania wysokości opłat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1c, uwzględniając wysokość opłaty w państwach członkowskich Unii Europejskiej o zbliżonym produkcie krajowym brutto na jednego mieszkańca, nakład pracy związanej z wykonaniem danej czynności, poziom kosztów ponoszonych przez Urząd Rejestracji, konieczność ułatwienia dokonywania rozliczeń z Urzędem Rejestracji, a także fakt pełnienia przez Rzeczpospolitą Polską roli referencyjnego państwa członkowskiego.