Art. 36a. - [Delegacja ustawowa - sposób ustalenia i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2301 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 29 lutego 2024 r.
Art.  36a.  [Delegacja ustawowa - sposób ustalenia i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego]

Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób ustalania opłat, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 2, oraz sposób ich uiszczania, uwzględniając wysokość opłaty w państwach członkowskich Unii Europejskiej o zbliżonym produkcie krajowym brutto na jednego mieszkańca oraz nakład pracy związanej z wykonaniem danej czynności i poziom kosztów ponoszonych przez Urząd Rejestracji.