[Delegacja ustawowa - sposób ustalenia i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego] - Art.... - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 36a. - [Delegacja ustawowa - sposób ustalenia i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  36a.  9 [Delegacja ustawowa - sposób ustalenia i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego]

 Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób ustalania opłat, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 2, oraz sposób ich uiszczania, uwzględniając wysokość opłaty w państwach członkowskich Unii Europejskiej o zbliżonym produkcie krajowym brutto na jednego mieszkańca oraz nakład pracy związanej z wykonaniem danej czynności i poziom kosztów ponoszonych przez Urząd Rejestracji.

9 Art. 36a zmieniony przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1733) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 września 2022 r.