[Produkty z pogranicza - borderline products] - Art. 3a. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 3a. - [Produkty z pogranicza - borderline products] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  3a.  [Produkty z pogranicza - borderline products]

Do produktu spełniającego jednocześnie kryteria produktu leczniczego oraz kryteria innego rodzaju produktu, w szczególności suplementu diety, produktu kosmetycznego lub wyrobu medycznego, określone odrębnymi przepisami, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.