[Umorzenie postępowania; rozpatrywanie wniosku o dopuszczenie do obrotu lub wydania pozwolenia w innym państwie członkowskim... - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 19c. - [Umorzenie postępowania; rozpatrywanie wniosku o dopuszczenie do obrotu lub wydania pozwolenia w innym państwie członkowskim UE] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  19c.  [Umorzenie postępowania; rozpatrywanie wniosku o dopuszczenie do obrotu lub wydania pozwolenia w innym państwie członkowskim UE]

Jeżeli po złożeniu wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Prezes Urzędu poweźmie informację, że wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego będącego przedmiotem tego wniosku jest rozpatrywany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub że właściwy organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wydał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla tego produktu, informuje podmiot odpowiedzialny o konieczności zastosowania procedury określonej odpowiednio w art. 18a lub 19 i umarza postępowanie.