Art. 129b. - [Naruszenie zakazu reklamowania apteki, punktu aptecznego i placówki obrotu pozaaptecznego] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.686 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2024 r.
Art.  129b.  [Naruszenie zakazu reklamowania apteki, punktu aptecznego i placówki obrotu pozaaptecznego]
1. 
Karze pieniężnej w wysokości do 50 000 złotych podlega ten kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności.
2. 
Karę pieniężną, określoną w ust. 1, nakłada Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w drodze decyzji. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów.
3. 
Wojewódzki inspektor farmaceutyczny jest wierzycielem w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).