[Wysokość rekompensaty] - Art. 62h. - Prawo energetyczne. - Dz.U.2022.1385 t.j. - OpenLEX

Art. 62h. - [Wysokość rekompensaty] - Prawo energetyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1385 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2022 r. do: 18 czerwca 2023 r.
Art.  62h.  [Wysokość rekompensaty]
1. 
Rekompensata, o której mowa w art. 62g ust. 1, przysługuje podmiotowi uprawnionemu za każdy miesiąc kalendarzowy okresu, o którym mowa w art. 62g ust. 2, w kwocie stanowiącej sumę:
1)
faktycznych kosztów zakupu paliwa gazowego poniesionych na potrzeby odbiorców w gospodarstwach domowych dla dostaw w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty, pomniejszonych o koszty uzasadnione w kosztach przyjętych do kalkulacji taryfy zgodnie z art. 62f ust. 2 i 3 oraz o kwotę zaliczki na poczet rekompensaty ustalonej zgodnie z pkt 2, która została wypłacona podmiotowi uprawnionemu na poczet miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o rekompensatę;
2)
zaliczki na poczet rekompensaty należnej za miesiąc następujący po miesiącu złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty, w kwocie stanowiącej różnicę między kosztami planowanymi do poniesienia przez podmiot uprawniony w miesiącu następującym po miesiącu złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty a kosztami uzasadnionymi w kosztach przyjętych do kalkulacji taryfy zgodnie z art. 62f ust. 2 i 3.
2. 
Wysokość rekompensaty miesięcznej, o której mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z następującym wzorem:

R = (KF - KT-1 - R2(m-1)) + (KP - KT+1)

gdzie:

R - oznacza kwotę rekompensaty miesięcznej (zł),

KF - oznacza faktyczny koszt zakupu paliwa gazowego na potrzeby odbiorców w gospodarstwach domowych dla dostaw w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty, udokumentowany zgodnie z prowadzoną przez podmiot uprawniony ewidencją księgową (zł),

KT-1 - oznacza koszty przyjęte jako koszty uzasadnione zakupu paliwa gazowego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty (zł), do wyliczenia których przyjmuje się iloczyn średniego jednostkowego kosztu zakupu paliwa gazowego, określonego przez Prezesa URE w decyzji zatwierdzającej taryfę skalkulowaną przez podmiot uprawniony zgodnie z art. 62f, oraz miesięcznej ilości paliwa gazowego, za którą przyjmuje się roczną ilość paliw gazowych określoną przez podmiot uprawniony, wykazaną we wniosku o zatwierdzenie taryfy skalkulowanej zgodnie z art. 62f i stanowiącą dla miesiąca:

1)
stycznia 2022 r. - 15% tej ilości;
2)
lutego 2022 r. - 15% tej ilości;
3)
marca 2022 r. -10% tej ilości;
4)
kwietnia 2022 r. - 10% tej ilości;
5)
maja 2022 r. - 5% tej ilości;
6)
czerwca 2022 r. - 3% tej ilości;
7)
lipca 2022 r. - 3% tej ilości;
8)
sierpnia 2022 r. - 3% tej ilości;
9)
września 2022 r. - 4% tej ilości;
10)
października 2022 r. - 8% tej ilości;
11)
listopada 2022 r. - 10% tej ilości;
12)
grudnia 2022 r. - 14% tej ilości,

R2(m-1) - oznacza kwotę zaliczki na poczet rekompensaty wypłaconej podmiotowi uprawnionemu na poczet mie siąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty (zł),

KP - oznacza planowany koszt zakupu paliwa gazowego dla dostaw w miesiącu następującym po miesiącu złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty, według oświadczenia podmiotu uprawnionego (zł), z tym że do wyliczenia kosztów uzasadnionych przyjmuje się iloczyn stawki referencyjnej w wysokości 310 zł za megawatogodzinę oraz miesięcznej ilości paliwa gazowego, za którą przyjmuje się roczną ilość paliw gazowych określoną przez podmiot uprawniony wykazaną we wniosku o zatwierdzenie taryfy skalkulowanej na zasadach określonych w art. 62f i stanowiącą dla miesiąca:

1)
stycznia 2022 r. - 15% tej ilości;
2)
lutego 2022 r. -15% tej ilości;
3)
marca 2022 r. - 10% tej ilości;
4)
kwietnia 2022 r. - 10% tej ilości;
5)
maja 2022 r. - 5% tej ilości;
6)
czerwca 2022 r. - 3% tej ilości;
7)
lipca 2022 r. - 3% tej ilości;
8)
sierpnia 2022 r. - 3% tej ilości;
9)
września 2022 r. - 4% tej ilości;
10)
października 2022 r. - 8% tej ilości;
11)
listopada 2022 r. - 10% tej ilości;
12)
grudnia 2022 r. - 14% tej ilości,

KT+1 - oznacza koszty przyjęte jako koszty uzasadnione zakupu paliwa gazowego w miesiącu następującym po miesiącu złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty (zł), do wyliczenia których przyjmuje się iloczyn średniego jednostkowego kosztu zakupu paliwa gazowego, określonego przez Prezesa URE w decyzji zatwierdzającej taryfę skalkulowaną przez podmiot uprawniony zgodnie z art. 62f, oraz miesięcznej ilości paliwa gazowego, za którą przyjmuje się roczną ilość paliw gazowych określoną przez podmiot uprawniony, wykazaną we wniosku o zatwierdzenie taryfy skalkulowanej zgodnie z art. 62f i stanowiącą dla miesiąca:

1)
stycznia 2022 r. - 15% tej ilości;
2)
lutego 2022 r. - 15% tej ilości;
3)
marca 2022 r. - 10% tej ilości;
4)
kwietnia 2022 r. - 10% tej ilości;
5)
maja 2022 r. - 5% tej ilości;
6)
czerwca 2022 r. - 3% tej ilości;
7)
lipca 2022 r. - 3% tej ilości;
8)
sierpnia 2022 r. - 3% tej ilości;
9)
września 2022 r. - 4% tej ilości;
10)
października 2022 r. - 8% tej ilości;
11)
listopada 2022 r. - 10% tej ilości;
12)
grudnia 2022 r. - 14% tej ilości.
3. 
Rekompensata miesięczna, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na wniosek podmiotu uprawnionego. Ostatni wniosek o wypłatę rekompensaty miesięcznej składa się w terminie do dnia 25 stycznia 2023 r.
4. 
Wypłacone rekompensaty miesięczne, o których mowa w ust. 1, pomniejszają wysokość korekty, o której mowa w art. 62f ust. 4.