[Rejestr magazynów energii elektrycznej] - Art. 43g. - Prawo energetyczne. - Dz.U.2022.1385 t.j. - OpenLEX

Art. 43g. - [Rejestr magazynów energii elektrycznej] - Prawo energetyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1385 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2022 r. do: 18 czerwca 2023 r.
Art.  43g.  [Rejestr magazynów energii elektrycznej]
1. 
Operator systemu elektroenergetycznego prowadzi, w postaci elektronicznej, rejestr magazynów energii elektrycznej przyłączonych do jego sieci, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci, zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9.
2. 
W przypadku gdy właściwym do dokonania wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, może być więcej niż jeden operator systemu elektroenergetycznego, wpisu do tego rejestru dokonuje operator wybrany przez posiadacza magazynu energii elektrycznej.
3. 
Wpisowi do rejestru, o którym mowa w ust. 1, podlegają magazyny energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW.
4. 
Operator systemu elektroenergetycznego jest obowiązany wpisać magazyn energii elektrycznej do rejestru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji lub otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5.
5. 
W przypadku gdy magazyn energii elektrycznej wchodzi w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do sieci danego operatora systemu elektroenergetycznego, posiadacz tego magazynu jest obowiązany przekazać temu operatorowi informację, zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, zawierającą dane, o których mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji.
6. 
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie posiadacza magazynu energii elektrycznej, w tym:
a)
imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej posiadacza magazynu energii elektrycznej,
b)
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, siedzibę oraz jej adres,
c)
numer PESEL albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
2)
oznaczenie magazynu energii elektrycznej zawierające:
a)
określenie technologii wykorzystywanej do magazynowania energii elektrycznej,
b)
dane dotyczące łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej określonej w kW,
c)
dane dotyczące pojemności magazynu energii elektrycznej określonej w kWh,
d)
sprawność magazynu energii elektrycznej,
e)
maksymalną moc ładowania wyrażoną w kW,
f)
maksymalną moc rozładowania wyrażoną w kW,
g)
miejsce przyłączenia magazynu energii elektrycznej,
h)
wskazanie, czy magazyn energii elektrycznej stanowi część jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego;
3)
tytuł prawny do posiadanego magazynu energii elektrycznej.
7. 
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i udostępniany przez operatora systemu elektroenergetycznego na jego stronie internetowej, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które zastrzegł posiadacz magazynu energii elektrycznej, lub podlegających ochronie danych osobowych.
8. 
Posiadacz magazynu energii elektrycznej powiadamia operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych określonych w ust. 6 w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych. Operator systemu elektroenergetycznego jest obowiązany do zaktualizowania tych danych w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
9. 
Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru magazynów energii elektrycznej, wzór informacji, o której mowa w ust. 5, oraz jej aktualizacji, a także format danych zamieszczanych w rejestrze magazynów energii elektrycznej, kierując się koniecznością ujednolicenia formy przekazywania informacji dotyczących magazynów energii elektrycznej oraz możliwością agregowania informacji zawartej w rejestrach magazynów energii elektrycznej prowadzonych przez operatorów systemu elektroenergetycznego.