Art. 43f. - [Portal Platforma Paliwowa] - Prawo energetyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.266 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 23 sierpnia 2024 r.
Art.  43f.  [Portal Platforma Paliwowa]
1. 
Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych:
1)
prowadzi portal Platforma Paliwowa, który umożliwia złożenie do:
a)
Prezesa URE:
sprawozdania, o którym mowa w art. 4ba ust. 4,
sprawozdania, o którym mowa w art. 43d ust. 1,
informacji, o których mowa w art. 43e ust. 1,
b)
Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych:
deklaracji, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym,
informacji, o której mowa w art. 22 ust. 1c ustawy, o której mowa w tiret pierwszym,
informacji, o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, o której mowa w tiret pierwszym,
informacji, o której mowa w art. 22 ust. 3a ustawy, o której mowa w tiret pierwszym,
informacji, o której mowa w art. 38 ust. 1 ustawy, o której mowa w tiret pierwszym
oraz zapewnia przetwarzanie, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, przeglądanie, wydruk i korektę zgromadzonych w nim danych, a także ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, zniszczeniem oraz utratą danych;
2) 53
 zapewnia dostęp Prezesa URE, ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi do danych zgromadzonych w portalu Platforma Paliwowa i umożliwia tworzenie przez nich zestawień tych danych;
3)
umożliwia użytkownikom rejestrację w portalu Platforma Paliwowa, z tym że w celu rejestracji niezbędne jest podanie przez użytkownika następujących danych:
a)
imię i nazwisko,
b)
numer telefonu,
c)
adres e-mail,
d)
podmiot, w imieniu którego działa użytkownik,
e)
wybrane przez użytkownika hasło.
2. 
Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zatwierdza rejestrację użytkownika, jeżeli użytkownik działa w imieniu podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub podmiotu obowiązanego do składania sprawozdań, deklaracji lub informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. 
Dane osobowe w portalu Platforma Paliwowa:
1)
przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
2)
mogą być wykorzystane w zakresie niezbędnym do ich archiwizacji w interesie publicznym oraz do celów naukowych, statystycznych lub historycznych po odpowiednim zabezpieczeniu praw i wolności osób, których dane dotyczą.
4. 
Administratorem danych osobowych w portalu Platforma Paliwowa jest Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
5.  54
 Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe dane umieszczane w sprawozdaniach, o których mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1, oraz informacjach, o których mowa w art. 43e ust. 1, kierując się koniecznością zachowania integralności danych sprawozdań, o których mowa w art. 4ba ust. 4 i art. 43d ust. 1, oraz informacji, o których mowa w art. 43e ust. 1, a w przypadku sprawozdania, o którym mowa w art. 4ba ust. 4, mając także na względzie zakres informacji i danych, określonych w art. 4ba ust. 5.
6. 
Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych określa sposób korzystania z portalu Platforma Paliwowa w regulaminie. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych udostępnia regulamin w portalu Platforma Paliwowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
53 Art. 43f ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
54 Art. 43f ust. 5 zmieniony przez art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.