[Biuletyn URE] - Art. 31. - Prawo energetyczne. - Dz.U.2022.1385 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Biuletyn URE] - Prawo energetyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1385 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 5 grudnia 2022 r.
Art.  31.  [Biuletyn URE]
1. 
URE wydaje Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej "Biuletynem URE".
2. 
URE ogłasza w Biuletynie URE sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust. 1.
3. 
URE ogłasza w Biuletynie URE informacje o:
1)
(uchylony);
2)
decyzjach w sprawach taryf wraz z uzasadnieniem;
3)
rozstrzygnięciach w sprawach spornych podjętych przez Prezesa URE;
4)
średnich cenach, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18;
5)
stawkach opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 44 ust. 2a;
6)
zaktualizowanych kwotach kosztów osieroconych, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 44 ust. 2a;
7)
średnioważonym koszcie węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane na wytworzenie jednej megawatogodziny energii elektrycznej w poprzedzającym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem kosztów jego transportu wyrażonym w złotych na megawatogodzinę, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 44 ust. 2a;
8)
średniej cenie wytwarzanej energii elektrycznej przez wytwórców eksploatujących jednostki centralnie dysponowane opalane węglem, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 44 ust. 2a.
4. 
(uchylony).
5. 
Prezes URE może ustanowić, w drodze zarządzenia, regionalne lub branżowe wydania Biuletynu URE oraz określić ich zakres, zasięg i warunki publikacji ogłoszeń.