[Przeprowadzenie kontroli REMIT] - Art. 23c. - Prawo energetyczne. - Dz.U.2022.1385 t.j. - OpenLEX

Art. 23c. - [Przeprowadzenie kontroli REMIT] - Prawo energetyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1385 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 18 czerwca 2023 r.
Art.  23c.  [Przeprowadzenie kontroli REMIT]
1. 
Kontrola, o której mowa w art. 23b, zwana dalej "kontrolą REMIT", jest prowadzona przez upoważnionego pracownika URE, zwanego dalej "pracownikiem kontrolującym", u każdego uczestnika rynku lub podmiotu działającego w imieniu uczestnika rynku, zwanych dalej "podmiotami kontrolowanymi".
2. 
Prezes URE może upoważnić do udziału w kontroli REMIT osoby posiadające wiadomości specjalne, jeżeli do jej przeprowadzenia niezbędne są tego rodzaju wiadomości.
3. 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli REMIT oraz do udziału w tej kontroli zawiera:
1)
oznaczenie organu kontroli;
2)
wskazanie podstawy prawnej kontroli;
3)
datę i miejsce wystawienia upoważnienia;
4)
imię, nazwisko i stanowisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pracownika kontrolującego lub osoby, o której mowa w ust. 2;
5)
oznaczenie podmiotu kontrolowanego;
6)
określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
7)
określenie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanej daty jej zakończenia;
8)
podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub sprawowanej funkcji;
9)
pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego.
4. 
Pracownik kontrolujący doręcza podmiotowi kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej upoważnienie do przeprowadzenia kontroli REMIT.
5. 
W razie nieobecności podmiotu kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli REMIT może być okazane innemu pracownikowi podmiotu kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lub przywołanemu świadkowi, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. W takim przypadku upoważnienie doręcza się niezwłocznie podmiotowi kontrolowanemu, nie później jednak niż trzeciego dnia od dnia wszczęcia tej kontroli.