[Przyjęcie i publikacja polityki energetycznej państwa] - Art. 15a. - Prawo energetyczne. - Dz.U.2022.1385 t.j. - OpenLEX

Art. 15a. - [Przyjęcie i publikacja polityki energetycznej państwa] - Prawo energetyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1385 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2022 r. do: 18 czerwca 2023 r.
Art.  15a.  [Przyjęcie i publikacja polityki energetycznej państwa]
1. 
Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, przyjmuje politykę energetyczną państwa co 5 lat.
2. 
Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przyjętą przez Radę Ministrów politykę energetyczną państwa.