[Zasada zrównoważonego rozwoju kraju; elementy polityki energetycznej państwa] - Art. 15. - Prawo energetyczne. - Dz.U.2022.1385 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Zasada zrównoważonego rozwoju kraju; elementy polityki energetycznej państwa] - Prawo energetyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1385 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 5 grudnia 2022 r.
Art.  15.  [Zasada zrównoważonego rozwoju kraju; elementy polityki energetycznej państwa]

Polityka energetyczna państwa jest opracowywana zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju kraju i zawiera w szczególności:

1)
diagnozę sytuacji w sektorze energii;
2)
priorytetowe kierunki działań państwa w sektorze energii;
3)
część prognostyczną obejmującą okres nie krótszy niż 10 lat, w tym prognozy zmian bilansu paliwowo - energetycznego.