[Umowa z operatorem informacji rynku energii] - Art. 11zg. - Prawo energetyczne. - Dz.U.2022.1385 t.j. - OpenLEX

Art. 11zg. - [Umowa z operatorem informacji rynku energii] - Prawo energetyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1385 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 5 grudnia 2022 r.
Art.  11zg.  [Umowa z operatorem informacji rynku energii]
1. 
W celu realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji rynku energii za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii:
1)
operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,
2)
w przypadku gdy odbiorcom jest dostarczana energia elektryczna z sieci, instalacji lub urządzeń, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego - właściciel sieci, instalacji lub urządzeń,
3)
sprzedawca energii elektrycznej,
4)
podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe,
5)
operator ogólnodostępnej stacji ładowania,
6)
inny podmiot realizujący procesy rynku energii lub wymieniający informacje rynku energii za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii

- zawiera z operatorem informacji rynku energii umowę.

2. 
Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się w formie elektronicznej przy użyciu wzorca umowy określonego w instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 5c.