Art. 4. - [Wykaz walut wymienialnych] - Prawo dewizowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.309 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lutego 2022 r.
Art.  4. [Wykaz walut wymienialnych]

Prezes Narodowego Banku Polskiego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, wykaz walut, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11.