Rozdział 4 - Właściwość organów w sprawach dewizowych oraz zasady kontroli dewizowej - Prawo dewizowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1992 r.

Rozdział  4

Właściwość organów w sprawach dewizowych oraz zasady kontroli dewizowej

1.
Organem właściwym w sprawach dewizowych jest Minister Finansów.
2. 13
Minister Finansów sprawuje ogólny nadzór w sprawach dewizowych i w ramach tego nadzoru zapewnia jednolite stosowanie przepisów ustawy, z zastrzeżeniem art. 22.
1.
Zezwolenie dewizowe może być udzielone jako zezwolenie ogólne lub indywidualne. W zezwoleniu może być ustalony obowiązek spełnienia określonych warunków.
2.
Zezwolenie dewizowe ogólne jest udzielane dla ogółu albo dla określonego kręgu osób krajowych lub zagranicznych. W pozostałych wypadkach udziela się zezwoleń dewizowych indywidualnych.
1. 14
Ogólnych zezwoleń dewizowych udziela Minister Finansów w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego, w drodze zarządzenia.
2.
Indywidualnych zezwoleń dewizowych udziela Narodowy Bank Polski. Prezes Narodowego Banku Polskiego, w porozumieniu z Ministrem Finansów, ustali zasady udzielania tych zezwoleń.
3.
Udzielenie zezwolenia dewizowego jednej ze stron na zawarcie i wykonanie umowy oznacza zezwolenie również dla drugiej strony oraz osoby trzeciej, której umowa dotyczy, jeżeli w zezwoleniu nie zastrzeżono inaczej.
4. 15
W razie naruszenia warunków indywidualnego zezwolenia dewizowego, Narodowy Bank Polski może je uchylić.

Decyzje w sprawach indywidualnych zezwoleń dewizowych mogą być zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.

1. 16
Minister Finansów współdziała z Prezesem Narodowego Banku Polskiego w tworzeniu rezerw dewizowych państwa oraz określaniu zasad gospodarowania tymi rezerwami.
2.
Prezes Narodowego Banku Polskiego w porozumieniu z Ministrem Finansów może określić dopuszczalną wysokość zadłużenia i wierzytelności banków dewizowych wobec osób zagranicznych.
1. 17
Prezes Narodowego Banku Polskiego w porozumieniu z Ministrem Finansów może upoważnić niektóre banki do dokonywania czynności zastrzeżonych w niniejszej ustawie dla banków dewizowych.
2.
Prezes Narodowego Banku Polskiego może ustalać, w porozumieniu z Ministrem Finansów, poziom rezerw dewizowych banków dewizowych oraz sposób ich zagospodarowania.
1.
Obrót dewizowy oraz inne czynności, na których dokonanie, stosownie do przepisów ustawy, jest wymagane zezwolenie dewizowe, podlegają kontroli dewizowej.
2.
Kontroli dewizowej podlega również wykonywanie obowiązku zgłoszenia mienia.
1. 18
Kontrolę dewizową, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1, wykonują Minister Finansów i organy kontroli skarbowej.
2.
Organy wykonujące kontrolę dewizową są uprawnione do żądania informacji o obrotach i stanach na bankowych rachunkach w walutach obcych, z wyjątkiem dotyczących wkładów oszczędnościowych, oraz o mieniu zgłoszonym w myśl art. 17 ust. 1 i 2.
3.
Kontrolę dewizową wykonują również:
1)
Narodowy Bank Polski - w zakresie dokonywania czynności, o których mowa w art. 25 ust. 1, przez banki dewizowe oraz osoby krajowe i zagraniczne, które uzyskały indywidualne zezwolenie dewizowe na te czynności,
2)
banki dewizowe - w zakresie płatności i rozliczeń w obrocie dewizowym, dokonywanym za ich pośrednictwem,
3)
organy administracji celnej - w zakresie granicznej kontroli dewizowej oraz kontroli dewizowej przesyłek pocztowych,
4)
organy Wojsk Ochrony Pogranicza - w zakresie granicznej kontroli dewizowej, w razie posiadania uprawnień do wykonywania kontroli celnej,
5)
organy administracji pocztowej - przy nadawaniu przesyłek pocztowych za granicę.
1.
Graniczną kontrolę dewizową wykonują organy administracji celnej i organy Wojsk Ochrony Pogranicza na zasadach i w trybie kontroli celnej.
2.
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w drodze rozporządzenia, może określać zasady i tryb granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej odmiennie od zasad i trybu kontroli celnej.
1.
Osoby krajowe i zagraniczne są obowiązane, na żądanie organów kontroli dewizowej, udzielać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz udostępniać wymagane dokumenty w sprawach objętych kontrolą dewizową.
2.
Osoby krajowe i zagraniczne dokonujące przywozu z zagranicy i wywozu za granicę wartości dewizowych są obowiązane zgłosić i na żądanie organów kontroli dewizowej przedstawić posiadane wartości dewizowe do kontroli.
13 Art. 19 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. (Dz.U.89.74.441) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1990 r.
14 Art. 21 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. (Dz.U.89.74.441) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1990 r.
15 Art. 21 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. (Dz.U.89.74.441) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1990 r.
16 Art. 23 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. (Dz.U.89.74.441) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1990 r.
17 Art. 24 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. (Dz.U.89.74.441) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1990 r.
18 Art. 26 ust. 1 zmieniony przez art. 52 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U.91.100.442) z dniem 7 lutego 1991 r.