Art. 18. - Prawo dewizowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.6.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1992 r.
Art.  18.

Narodowy Bank Polski jest obowiązany przestrzegać tajemnicy o mieniu zgłoszonym w myśl art. 17; przepisy Prawa bankowego o tajemnicy obrotów i stanów rachunków bankowych stosuje się odpowiednio.