[Dane podawane w odwołaniu od decyzji organu celnego] - Art. 90b. - Prawo celne. - Dz.U.2021.1856 t.j. - OpenLEX

Art. 90b. - [Dane podawane w odwołaniu od decyzji organu celnego] - Prawo celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1856 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  90b.  [Dane podawane w odwołaniu od decyzji organu celnego]

Odwołanie od decyzji organu celnego powinno również wskazywać osobę, od której pochodzi, jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, numer EORI, o ile go posiada, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają numeru EORI.