Art. 86. - [Dokumenty zagraniczne jako dowody w postępowaniu oraz ich tłumaczenie i legalizacja] - Prawo celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1590 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  86.  [Dokumenty zagraniczne jako dowody w postępowaniu oraz ich tłumaczenie i legalizacja]
1. 
Organ celny może przyjąć jako dowód w postępowaniu dokumenty sporządzone przez organy celne państwa obcego lub inne uprawnione podmioty państwa obcego.
2. 
Organ celny może żądać od strony postępowania:
1)
urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym;
2)
przedłożenia dokumentów zagranicznych zalegalizowanych przez właściwe organy polskie działające w kraju albo polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne.