Art. 84. - [Pełnomocnik do spraw doręczeń] - Prawo celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1590 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  84.  [Pełnomocnik do spraw doręczeń]
1. 
Osoba, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby na terytorium kraju lub w innym państwie członkowskim Unii, jeżeli nie ustanowiła przedstawiciela celnego, jest obowiązana do ustanowienia w kraju pełnomocnika do spraw doręczeń. Ustanowienie pełnomocnika jest skuteczne także w postępowaniu, o którym mowa w art. 31 ust. 2.
1a. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli doręczanie pism osobie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. 
W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 83.
3. 
(uchylony).