Art. 83. - [Ogłoszenie pism oraz decyzji w stosunku do osoby nieznanej. Domniemanie doręczenia] - Prawo celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1590 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  83.  [Ogłoszenie pism oraz decyzji w stosunku do osoby nieznanej. Domniemanie doręczenia]

Pisma, w tym decyzje, skierowane do osób nieznanych z miejsca pobytu lub adresu oraz decyzje, o których mowa w art. 82, wywiesza się na okres 14 dni w siedzibie organu celnego prowadzącego postępowanie. Pisma oraz decyzje uważa się za doręczone po upływie tego terminu.