[Zakres zastosowania przepisów Ordynacji podatkowej oraz przepisów egzekucyjnych] - Art. 66. - Prawo celne. - Dz.U.2021.1856 t.j. - OpenLEX

Art. 66. - [Zakres zastosowania przepisów Ordynacji podatkowej oraz przepisów egzekucyjnych] - Prawo celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1856 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  66.  [Zakres zastosowania przepisów Ordynacji podatkowej oraz przepisów egzekucyjnych]
1. 
Do odpowiedzialności z tytułu długu celnego oraz odsetek, o których mowa w art. 114 unijnego kodeksu celnego, stosuje się odpowiednio przepisy art. 29 oraz działu III rozdziałów 14 i 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
1a. 
Organem celnym właściwym do orzekania w sprawach odpowiedzialności osoby trzeciej z tytułu długu celnego oraz odsetek, o których mowa w art. 114 unijnego kodeksu celnego, jest naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce powstania długu celnego.
2. 
W zakresie wykonania obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym wynikających z przepisów prawa celnego stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, chyba że przepisy prawa celnego stanowią inaczej.