Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.

Dział  VI.

Przepisy końcowe.

Art.  51.

Minister Finansów wyda szczegółowe przepisy w zakresie prawa budżetowego, w szczególności w sprawach:

1) gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i zakładów budżetowych,
2) planów finansowych przedsiębiorstw, jednostek i zakładów budżetowych,
3) klasyfikacji dochodów i wydatków,
4) rachunkowości, sprawozdawczości i obsługi kasowej budżetu.
Art.  52.
1. Przepisy dotyczące ministrów mają zastosowanie do kierowników urzędów i instytucji posiadających odrębną część w budżecie centralnym.
2. Przepisy dotyczące wojewódzkich rad narodowych mają zastosowanie do rad narodowych miast wyłączonych z województw.
3. Przepisy dotyczące powiatowych rad narodowych mają zastosowanie do rad narodowych miast stanowiących powiaty miejskie.
Art.  53.
1. Tracą moc:
1) art. 3 ust. 2 i 3 i art. 12 ust. 2 zdanie pierwsze oraz w zdaniu drugim wyraz "innych" dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, poz. 439),
2) dekret z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa (Dz. U. z 1952 r. Nr 50, poz. 334, z 1954 r. Nr 25, poz. 94 i Nr 56, poz. 278 oraz z 1957 r. Nr 1, poz. 5).
2. Do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie niniejszej ustawy pozostają w mocy dotychczasowe przepisy w tym zakresie, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. W szczególności pozostają w mocy przepisy:
1) wydane na podstawie dekretu wymienionego w ust. 1 pkt 2,
2) o utworzeniu funduszów celowych.
Art.  54.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.