Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.

Dział  IV.

Dyscyplina budżetowa.

Art.  44.

Przy opracowywaniu i wykonywaniu budżetu należy przestrzegać zasad dyscypliny budżetowej, a w szczególności:

1) przepisów prawnych w zakresie budżetu i finansów,
2) ustalonych etatów, stawek i funduszu płac.
Art.  45.
1. Rada Ministrów ustanowi w drodze rozporządzenia kary porządkowe za naruszenie dyscypliny budżetowej, określając równocześnie zasady i tryb nakładania tych kar.
2. Kara porządkowa nie może przekraczać trzykrotnej wysokości przeciętnej płacy miesięcznej pracownika z okresu ostatnich trzech miesięcy.
3. Odpowiedzialność porządkowa według przepisów ust. 1 i 2 zachodzi niezależnie od odpowiedzialności karnej i cywilnej prawem przewidzianej.
Art.  46.
1. Jeżeli uchwała rady narodowej lub jej prezydium narusza zasady dyscypliny budżetowej (art. 44) oraz powoduje szkodę dla gospodarki państwowej, wydział finansowy przedstawia prezydium rady narodowej na piśmie uwagi w tej sprawie wraz z wnioskiem co do wstrzymania wykonania uchwały.
2. Wydział finansowy wykonuje uchwałę, jeżeli prezydium rady narodowej potwierdzi na piśmie polecenie jej wykonania.
3. Jednocześnie wydział finansowy zawiadamia o wykonaniu uchwały wydział finansowy prezydium rady narodowej wyższego stopnia (Ministra Finansów).
Art.  47.
1. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przez wydziały finansowe oraz jednostki i zakłady budżetowe podlega systematycznej rewizji dokumentalnej ze strony nadrzędnych jednostek organizacyjnych, wydziałów finansowych oraz Ministerstwa Finansów.
2. Rada Ministrów ustali zasady rewizji dokumentalnej oraz prawa i obowiązki głównych księgowych budżetu oraz jednostek i zakładów budżetowych.
Art.  48.

Organy powołane do dokonywania rewizji dokumentalnej (art. 47) są uprawnione do całkowitego lub częściowego wstrzymywania otwarć kredytów oraz do uzależnienia wypłat z rachunków bankowych od zgody tych organów w przypadkach zaniedbań w prawidłowym lub terminowym opracowywaniu i wykonywaniu budżetu albo prowadzeniu rachunkowości.