Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.

Rozdział  2.

Wykonywanie budżetu centralnego.

Art.  32.
1. Minister Finansów wykonuje budżet centralny.
2. W szczególności Minister Finansów:
1) zabezpiecza terminowe wpłacanie dochodów budżetowych,
2) zabezpiecza finansowanym z budżetu jednostkom - w miarę realizacji zadań planowych - środki pieniężne na pokrycie ich potrzeb przewidzianych w budżecie,
3) czuwa nad legalnym dokonywaniem wydatków przez jednostki finansowane z budżetu.
3. Obowiązek wykonywania poszczególnych zadań w zakresie dochodów i wydatków budżetu centralnego ciąży na właściwych ministrach i kierownikach urzędów centralnych.
Art.  33.
1. Rada Ministrów:
1) dysponuje rezerwą budżetu centralnego,
2) dokonuje przeniesień kredytów budżetowych między częściami budżetu centralnego.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, Rada Ministrów może w określonym zakresie przenosić na Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Finansów, jeżeli uprawnienia te nie wynikają z dalszych przepisów niniejszej ustawy.
Art.  34.
1. Minister Finansów może przenosić na wniosek właściwego ministra kredyty między działami i rozdziałami budżetu.
2. Przeniesień kredytów między poszczególnymi paragrafami budżetu dokonuje właściwy minister. O dokonanych przeniesieniach właściwy minister zawiadamia niezwłocznie Ministra Finansów.
3. Prezes Rady Ministrów może ustalić, że przeniesienia kredytów między niektórymi paragrafami wymagają zgody Ministra Finansów.
4. Uprawnienia Ministra Finansów określone w ust. 1 przysługują Prezydium Sejmu, Radzie Państwa i Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli w zakresie odpowiednich części budżetu.