Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.

Rozdział  1.

Zasady ogólne.

Art.  25.
1. Rada Ministrów czuwa nad wykonywaniem budżetu Państwa.
2. Przy wykonywaniu budżetu należy dokonywać wydatków w granicach ustalonych w budżecie i w planach finansowych w sposób najbardziej gospodarny oraz w miarę realizacji zadań planowych.
Art.  26.
1. Kredyty budżetowe wygasają z dniem 31 grudnia każdego roku.
2. Nie wykorzystane do końca roku dotacje celowe dla budżetów terenowych podlegają zwrotowi na rzecz budżetu, z którego udzielono dotacji.
3. Rada Ministrów w trybie rozporządzenia może określić wyjątki od zasad wyrażonych w ust. 1 i 2.
Art.  27.

Kasowe wykonywanie budżetu centralnego i budżetów terenowych należy do Narodowego Banku Polskiego.

Art.  28.
1. W toku wykonywania budżetu mogą być dokonywane przeniesienia (zwiększenia i zmniejszenia) kredytów budżetowych.
2. W trybie przeniesienia kredytów nie można w obrębie budżetu centralnego lub jednostkowego budżetu terenowego:
1) zwiększać ogólnej sumy kredytów na fundusz płac,
2) zwiększać ani zmniejszać ogólnej sumy kredytów przeznaczonych na inwestycje scentralizowane,
3) zmniejszać łącznej sumy kredytów na remonty kapitalne oraz na inwestycje zdecentralizowane.
3. Ograniczeń wymienionych w ust. 2 nie stosuje się w przypadkach:
1) zwiększenia wydatków z rezerwy budżetu centralnego, a w zakresie funduszu płac również z rezerw budżetów terenowych, z tym że zwiększenie funduszu płac administracji wymaga zgody prezydium rady narodowej wyższego stopnia, a dla budżetu województwa - zgody Ministra Finansów,
2) przenoszenia kredytów na podstawie uchwał Rady Ministrów.
4. Rada Ministrów może wprowadzić dalsze ograniczenia w przenoszeniu kredytów.
Art.  29.
1. Zwiększenie ogólnej sumy wydatków budżetu centralnego wymaga ustawy o dodatkowych kredytach.
2. Rada Ministrów może przyznać dodatkowe kredyty, jeżeli dokonano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych zmiany cen, marż lub płac. Kredyty te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm w drodze ustawy.
Art.  30.

Rada Ministrów na wniosek Ministra Finansów może zwiększać etaty ustalone w budżecie Państwa, jeżeli to nie powoduje zwiększenia ogólnej sumy wydatków budżetowych.

Art.  31.

Ministerstwa, wydziały i równorzędne organy prezydiów rad narodowych oraz podległe im jednostki i zakłady budżetowe są obowiązane prowadzić rachunkowość wykonywania budżetu.