Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.

Dział  III.

Wykonywanie budżetu.

Rozdział  1.

Zasady ogólne.

Art.  25.
1. Rada Ministrów czuwa nad wykonywaniem budżetu Państwa.
2. Przy wykonywaniu budżetu należy dokonywać wydatków w granicach ustalonych w budżecie i w planach finansowych w sposób najbardziej gospodarny oraz w miarę realizacji zadań planowych.
Art.  26.
1. Kredyty budżetowe wygasają z dniem 31 grudnia każdego roku.
2. Nie wykorzystane do końca roku dotacje celowe dla budżetów terenowych podlegają zwrotowi na rzecz budżetu, z którego udzielono dotacji.
3. Rada Ministrów w trybie rozporządzenia może określić wyjątki od zasad wyrażonych w ust. 1 i 2.
Art.  27.

Kasowe wykonywanie budżetu centralnego i budżetów terenowych należy do Narodowego Banku Polskiego.

Art.  28.
1. W toku wykonywania budżetu mogą być dokonywane przeniesienia (zwiększenia i zmniejszenia) kredytów budżetowych.
2. W trybie przeniesienia kredytów nie można w obrębie budżetu centralnego lub jednostkowego budżetu terenowego:
1) zwiększać ogólnej sumy kredytów na fundusz płac,
2) zwiększać ani zmniejszać ogólnej sumy kredytów przeznaczonych na inwestycje scentralizowane,
3) zmniejszać łącznej sumy kredytów na remonty kapitalne oraz na inwestycje zdecentralizowane.
3. Ograniczeń wymienionych w ust. 2 nie stosuje się w przypadkach:
1) zwiększenia wydatków z rezerwy budżetu centralnego, a w zakresie funduszu płac również z rezerw budżetów terenowych, z tym że zwiększenie funduszu płac administracji wymaga zgody prezydium rady narodowej wyższego stopnia, a dla budżetu województwa - zgody Ministra Finansów,
2) przenoszenia kredytów na podstawie uchwał Rady Ministrów.
4. Rada Ministrów może wprowadzić dalsze ograniczenia w przenoszeniu kredytów.
Art.  29.
1. Zwiększenie ogólnej sumy wydatków budżetu centralnego wymaga ustawy o dodatkowych kredytach.
2. Rada Ministrów może przyznać dodatkowe kredyty, jeżeli dokonano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych zmiany cen, marż lub płac. Kredyty te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm w drodze ustawy.
Art.  30.

Rada Ministrów na wniosek Ministra Finansów może zwiększać etaty ustalone w budżecie Państwa, jeżeli to nie powoduje zwiększenia ogólnej sumy wydatków budżetowych.

Art.  31.

Ministerstwa, wydziały i równorzędne organy prezydiów rad narodowych oraz podległe im jednostki i zakłady budżetowe są obowiązane prowadzić rachunkowość wykonywania budżetu.

Rozdział  2.

Wykonywanie budżetu centralnego.

Art.  32.
1. Minister Finansów wykonuje budżet centralny.
2. W szczególności Minister Finansów:
1) zabezpiecza terminowe wpłacanie dochodów budżetowych,
2) zabezpiecza finansowanym z budżetu jednostkom - w miarę realizacji zadań planowych - środki pieniężne na pokrycie ich potrzeb przewidzianych w budżecie,
3) czuwa nad legalnym dokonywaniem wydatków przez jednostki finansowane z budżetu.
3. Obowiązek wykonywania poszczególnych zadań w zakresie dochodów i wydatków budżetu centralnego ciąży na właściwych ministrach i kierownikach urzędów centralnych.
Art.  33.
1. Rada Ministrów:
1) dysponuje rezerwą budżetu centralnego,
2) dokonuje przeniesień kredytów budżetowych między częściami budżetu centralnego.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, Rada Ministrów może w określonym zakresie przenosić na Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Finansów, jeżeli uprawnienia te nie wynikają z dalszych przepisów niniejszej ustawy.
Art.  34.
1. Minister Finansów może przenosić na wniosek właściwego ministra kredyty między działami i rozdziałami budżetu.
2. Przeniesień kredytów między poszczególnymi paragrafami budżetu dokonuje właściwy minister. O dokonanych przeniesieniach właściwy minister zawiadamia niezwłocznie Ministra Finansów.
3. Prezes Rady Ministrów może ustalić, że przeniesienia kredytów między niektórymi paragrafami wymagają zgody Ministra Finansów.
4. Uprawnienia Ministra Finansów określone w ust. 1 przysługują Prezydium Sejmu, Radzie Państwa i Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli w zakresie odpowiednich części budżetu.

Rozdział  3.

Wykonywanie budżetów terenowych.

Art.  35.
1. Prezydium rady narodowej kieruje wykonywaniem budżetu jednostkowego i nadzoruje wykonywanie budżetów niższego stopnia.
2. Wydział finansowy prezydium rady narodowej wykonuje budżet jednostkowy oraz kontroluje przebieg wykonania budżetów niższego stopnia.
3. W szczególności wydział finansowy:
1) gromadzi środki pieniężne zabezpieczając terminowe wpłacanie dochodów budżetowych,
2) zabezpiecza w miarę realizacji zadań planowych finansowanym z budżetu jednostkom środki pieniężne na pokrycie ich przewidzianych w budżecie potrzeb,
3) czuwa nad legalnym dokonywaniem wydatków przez jednostki finansowane z budżetu.
4. Obowiązek wykonywania poszczególnych zadań w zakresie dochodów i wydatków budżetu terenowego ciąży na właściwych wydziałach i równorzędnych organach prezydiów rad narodowych.
5. Postanowienia prezydium rady narodowej, powodujące zmiany w budżecie lub inne skutki finansowe, wymagają uprzedniej opinii wydziału finansowego.
6. Budżety gromad, osiedli i miast nie stanowiących powiatów miejskich wykonują prezydia właściwych rad narodowych przy pomocy podległych im organów.
Art.  36.

Minister Finansów nadzoruje prawidłowość wykonywania budżetów terenowych.

Art.  37.
1. Rada narodowa ustala stały zapas środków pieniężnych budżetu jednostkowego (rezerwę kasową) w wysokości co najmniej 5% wydatków budżetu, zmniejszonych o kwotę dotacji celowych.
2. Rezerwę kasową tworzy się z nadwyżki budżetowej poprzedniego okresu budżetowego oraz z dochodów budżetowych.
Art.  38.
1. Minister Finansów - na wnioski prezydiów wojewódzkich rad narodowych - może ze środków kasowych budżetu centralnego przyznawać zwrotne zasiłki kasowe na rzecz jednostkowych budżetów wojewódzkich z zastrzeżeniem zwrotu w tym samym okresie budżetowym.
2. Prezydia rad narodowych mogą przyznawać zwrotne zasiłki kasowe na rzecz budżetów niższego stopnia z zastrzeżeniem zwrotu w tym samym okresie budżetowym.
3. Minister Finansów i prezydia rad narodowych mogą zarządzić przekazanie na swoją rzecz odpowiedniej kwoty z rachunków budżetowych prezydiów rad narodowych niższego stopnia, jeżeli przyznane na rzecz budżetów tych rad zasiłki kasowe nie zostały zwrócone w ustalonym terminie.
Art.  39.
1. Przeniesień kredytów w budżecie terenowym dokonują:
1) między częściami i działami - rada narodowa,
2) między rozdziałami i paragrafami - prezydium rady narodowej.
2. Przeniesień kredytów z rezerwy budżetu jednostkowego dokonuje prezydium rady narodowej.
3. Rady narodowe mogą upoważnić prezydia rad narodowych do dokonywania przeniesień kredytów określonych w ust. 1 pkt 1.
4. Prezydia rad narodowych mogą upoważnić wydziały finansowe do dokonywania przeniesień między paragrafami.
5. 1 Przeniesienie kredytów między częściami, działami i rozdziałami wymaga uprzedniego zaopiniowania przez właściwe komisje rady narodowej.
Art.  40.
1. Rady narodowe mogą zwiększyć z nadwyżki budżetowej poprzedniego okresu i z dochodów ponadplanowych ogólną sumę wydatków budżetowych w drodze uchwały o dodatkowych kredytach.
2. Prezydia rad narodowych uchwalają w ramach dotacji wyrównawczej z budżetu centralnego albo z budżetu rady narodowej wyższego stopnia kredyty dodatkowe na zadania określone przez Radę Ministrów lub przez prezydium rady narodowej wyższego stopnia.
3. Prezydia rad narodowych mogą również uchwalać dodatkowe kredyty na wykonanie ponadplanowych świadczeń usługowych w zakresie działalności gospodarczej, kulturalnej albo socjalnej - do wysokości ponadplanowych dochodów, uzyskanych w związku z tymi świadczeniami.
Art.  41.

Jeżeli wskutek zmiany przepisów prawnych:

1) wprowadzono nowe źródła dochodów albo zniesiono źródła dotychczasowe,
2) nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie dochodów ze źródeł istniejących, względnie zwiększenie lub zmniejszenie wydatków budżetowych

- Minister Finansów i prezydia rad narodowych mogą w ciągu okresu budżetowego zmniejszać lub zwiększać ustalone na rzecz budżetu jednostkowego oraz budżetów niższego stopnia dotacje wyrównawcze i celowe.

Art.  42.
1. W przypadku przeniesienia zadań z budżetu centralnego na budżety terenowe lub z budżetów terenowych na budżet centralny albo między budżetami terenowymi w trybie uregulowanym odrębnymi przepisami, Minister Finansów zwiększy lub zmniejszy dotacje wyrównawcze i celowe na rzecz budżetów terenowych albo spowoduje przekazanie na rzecz budżetu centralnego odpowiednich środków budżetów terenowych.
2. Zmiany określone w ust. 1 następują na wnioski właściwych ministrów uzgodnione z prezydiami wojewódzkich rad narodowych lub na uzgodnione wnioski zainteresowanych prezydiów.
3. Uprawnienia Ministra Finansów, o których mowa w ust. 1, przysługują odpowiednio prezydiom rad narodowych w stosunku do budżetów terenowych objętych budżetem zbiorczym, przy czym przepis ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie.
Art.  43.

Prezydia rad narodowych powinny na najbliższej sesji złożyć sprawozdanie radom narodowym o dokonanych na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40-42 zmianach w budżecie.

1 Art. 39 ust. 5 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1963 r. o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U.63.28.164) z dniem 5 lipca 1963 r.