Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.

Dział  I.

Zasady ogólne.

Art.  1.
1. Budżet Państwa obejmuje budżet centralny i budżety terenowe.
2. Budżet centralny określa dochody i wydatki naczelnych organów państwowych oraz jednostek im podległych.
3. Budżety terenowe określają dochody i wydatki rad narodowych oraz jednostek im podległych.
4. Każda rada narodowa prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu jednostkowego.
5. Wojewódzkie i powiatowe rady narodowe oraz rady narodowe miast podzielonych na dzielnice uchwalają obok własnych budżetów jednostkowych także budżety zbiorcze województw, powiatów i miast. Budżet zbiorczy obejmuje budżet jednostkowy danej rady oraz budżety działających w jej zasięgu terytorialnym rad narodowych bezpośrednio niższego stopnia.
Art.  2.
1. Rada Ministrów przedkłada Sejmowi projekt budżetu Państwa równocześnie z uchwałą w sprawie Narodowego Planu Gospodarczego.
2. Sejm uchwala corocznie budżet Państwa w drodze ustawy.
3. Jeżeli Rada Ministrów nie przedłoży Sejmowi projektu budżetu Państwa na miesiąc przed początkiem okresu budżetowego, obowiązana jest w tym terminie przedłożyć projekt ustawy o prowizorium budżetowym.
Art.  3.
1. Prezydia rad narodowych przedkładają swym radom narodowym projekty jednostkowych i zbiorczych budżetów terenowych równocześnie z projektami terenowych planów gospodarczych.
2. Rady narodowe uchwalają jednostkowe i zbiorcze budżety terenowe równocześnie z terenowymi planami gospodarczymi najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego okres budżetowy.
Art.  4.

Okresem budżetowym jest rok kalendarzowy.

Art.  5.

Przy opracowywaniu budżetu oraz przy jego uchwalaniu i wykonywaniu należy przestrzegać zgodności budżetu z Narodowym Planem Gospodarczym oraz zasady zrównoważenia dochodów i wydatków budżetowych.

Art.  6.
1. Wszelkie dochody i wydatki państwowe powinny być objęte budżetem.
2. Wyjątki od zasady ustalonej w ust. 1 określają przepisy niniejszej ustawy.
3. Nie stanowią dochodów ani wydatków budżetowych sumy depozytowe ani inne sumy obce, które określa Minister Finansów.
Art.  7.
1. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może tworzyć w obrębie budżetu fundusze celowe, przeznaczając na nie określone dochody i wskazując wydatki, które mogą być pokryte z tych funduszów.
2. Pozostałość środków pieniężnych funduszu przechodzi na następny okres budżetowy.
Art.  8.
1. Źródła dochodów budżetu centralnego określają ustawy.
2. Wpływy z zaciąganych przez Państwo pożyczek oraz ich spłata i oprocentowanie są objęte budżetem.
Art.  9.
1. Wydatki budżetów terenowych są pokrywane z dochodów rad narodowych.
2. Źródła dochodów rad narodowych określają ustawy.
3. Jeżeli planowane wydatki budżetu terenowego nie mogą być pokryte z jego dochodów - rada narodowa otrzymuje w celu zrównoważenia dotacje wyrównawcze z budżetu centralnego lub budżetu terenowego wyższego stopnia.
4. Prócz dotacji wyrównawczej mogą być udzielane z budżetu centralnego lub budżetu terenowego wyższego stopnia dotacje celowe na finansowanie zadań określonych w Narodowym Planie Gospodarczym. Dotacje te będą udzielane na zasadach określonych przez Radę Ministrów.
5. Rada Ministrów może w uzasadnionych przypadkach zarządzić finansowanie niektórych zadań rad narodowych z budżetu centralnego.
Art.  10.
1. Państwowe jednostki organizacyjne, których dochody i wydatki objęte są budżetem w pełnej wysokości, są jednostkami budżetowymi.
2. Działalność uboczna lub część działalności podstawowej jednostek budżetowych może być finansowana bezpośrednio z dochodów uzyskiwanych z tej działalności:
1) w formie gospodarstwa pomocniczego - jeżeli działalność ta wymaga wyodrębnienia organizacyjnego,
2) w formie środków specjalnych - jeżeli działalność ta nie wymaga takiego wyodrębnienia.
3. Nadwyżki lub niedobory gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych są dochodami lub wydatkami budżetowymi.
Art.  11.
1. Państwowe jednostki organizacyjne, których rodzaj działalności uzasadnia uzależnienie wydatków tych jednostek od ich dochodów, mogą być uprawnione do zużywania tych dochodów na wydatki wynikające z ich działalności.
2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, są zakładami budżetowymi.
3. Nadwyżki lub niedobry zakładów budżetowych są dochodami lub wydatkami budżetowymi.
4. Minister Finansów określi w drodze zarządzenia na wniosek właściwego ministra jednostki organizacyjne, które są zakładami budżetowymi.
Art.  12.
1. Przedsiębiorstwa i inne państwowe jednostki organizacyjne działające według zasad rozrachunku gospodarczego - zwane dalej "przedsiębiorstwami" - gospodarują w oparciu o własne przychody i dokonują wpłat do budżetu lub otrzymują dotacje z budżetu na zasadzie odrębnych przepisów.
2. Organizacje spółdzielcze mogą w poszczególnych gospodarczo uzasadnionych przypadkach określonych przez Radę Ministrów korzystać z dotacji budżetowych.
Art.  13.
1. Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz przedsiębiorstwa państwowe prowadzą gospodarkę finansową na podstawie planów finansowych określających ich zadania w zakresie dochodów i wydatków oraz wpłaty i wypłaty z budżetu.
2. Minister Finansów określi w drodze zarządzenia, które plany finansowe będą załącznikami do budżetów.
Art.  14.
1. Organizacje społeczne mogą korzystać z dotacji budżetowych.
2. Rada Ministrów w trybie rozporządzenia określi zasady udzielania dotacji dla organizacji wymienionych w ust. 1 oraz zasady kontroli wykorzystywania tych dotacji.
Art.  15.

Zamieszczenie w budżecie dochodów z określonych tytułów lub wydatków na określone zadania nie stwarza obowiązków ani podstaw do roszczeń Państwa wobec osób trzecich ani tych osób wobec Państwa.