Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  9.
1. Wydatki budżetów terenowych są pokrywane z dochodów rad narodowych.
2. Źródła dochodów rad narodowych określają ustawy.
3. Jeżeli planowane wydatki budżetu terenowego nie mogą być pokryte z jego dochodów - rada narodowa otrzymuje w celu zrównoważenia dotacje wyrównawcze z budżetu centralnego lub budżetu terenowego wyższego stopnia.
4. Prócz dotacji wyrównawczej mogą być udzielane z budżetu centralnego lub budżetu terenowego wyższego stopnia dotacje celowe na finansowanie zadań określonych w Narodowym Planie Gospodarczym. Dotacje te będą udzielane na zasadach określonych przez Radę Ministrów.
5. Rada Ministrów może w uzasadnionych przypadkach zarządzić finansowanie niektórych zadań rad narodowych z budżetu centralnego.