Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  7.
1. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może tworzyć w obrębie budżetu fundusze celowe, przeznaczając na nie określone dochody i wskazując wydatki, które mogą być pokryte z tych funduszów.
2. Pozostałość środków pieniężnych funduszu przechodzi na następny okres budżetowy.