Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  53.
1. Tracą moc:
1) art. 3 ust. 2 i 3 i art. 12 ust. 2 zdanie pierwsze oraz w zdaniu drugim wyraz "innych" dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, poz. 439),
2) dekret z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa (Dz. U. z 1952 r. Nr 50, poz. 334, z 1954 r. Nr 25, poz. 94 i Nr 56, poz. 278 oraz z 1957 r. Nr 1, poz. 5).
2. Do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie niniejszej ustawy pozostają w mocy dotychczasowe przepisy w tym zakresie, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. W szczególności pozostają w mocy przepisy:
1) wydane na podstawie dekretu wymienionego w ust. 1 pkt 2,
2) o utworzeniu funduszów celowych.