Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  50.
1. Wykonywanie budżetów terenowych podlega kontroli rad narodowych.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu terenowego obejmuje wykonanie dochodów i wydatków budżetu jednostkowego danej rady i budżetów niższego stopnia, objętych budżetem zbiorczym.
3. Rady narodowe zatwierdzają roczne sprawozdania z wykonania budżetu. Zatwierdzone sprawozdania przesyła się radzie narodowej wyższego stopnia.
4. Sprawozdania zatwierdzone przez wojewódzkie rady narodowe przesyła się do Ministerstwa Finansów i Najwyższej Izby Kontroli, a w odpowiednim zakresie do właściwych ministrów, w ciągu czterech miesięcy po upływie okresu budżetowego.