Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  46.
1. Jeżeli uchwała rady narodowej lub jej prezydium narusza zasady dyscypliny budżetowej (art. 44) oraz powoduje szkodę dla gospodarki państwowej, wydział finansowy przedstawia prezydium rady narodowej na piśmie uwagi w tej sprawie wraz z wnioskiem co do wstrzymania wykonania uchwały.
2. Wydział finansowy wykonuje uchwałę, jeżeli prezydium rady narodowej potwierdzi na piśmie polecenie jej wykonania.
3. Jednocześnie wydział finansowy zawiadamia o wykonaniu uchwały wydział finansowy prezydium rady narodowej wyższego stopnia (Ministra Finansów).